MR / OV

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan, waarin gekozen afgevaardigden van onderwijsteam en ouders zitting hebben. Middels deze raad kan onder andere invloed worden uitgeoefend op het beleid van de school. Deze invloed bestaat uit advies- of instemmingsrecht op een aantal gebieden.

 

In de jaarbrief kunt u lezen wie zitting hebben in de MR. De medezeggenschapsraad maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die het overleg voert met het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland. Het reglement, dat als leidraad voor de MR dient, is overgenomen van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. Periodiek vergadert de MR over onderwerpen betreffende ‘t Zonnewiel. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda’s voor de vergaderingen zijn van te voren ter inzage. Vanuit de GMR is er een zogeheten kern-GMR gekozen, die bestaat uit zes leden (drie ouders en drie personeelsleden). Deze kern-GMR werkt aan de voorbereidingen van de GMR-vergaderingen.

De oudervereniging (OV)

De oudervereniging heeft op ’t Zonnewiel een belangrijke taak. Ze houdt zich bezig met het organiseren van zeer verschillende activiteiten op school: van avondvierdaagse tot musical groep 8, van het Sinterklaasfeest tot het bespreken van schoolse zaken.

 

In de jaarbrief kunt u lezen wie deel uitmaken van onze ouderraad.

 

Volgens de statuten van de oudervereniging zijn alle gezinnen automatisch lid. 

 

De ouderbijdrage

De school kent de ouderbijdrage. De hoogte hiervan wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering bepaald en ter goedkeuring aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Gedurende het schooljaar 2014-2016 was de ouderbijdrage €40,- per kind. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Van de ouderbijdrage worden activiteiten voor de kinderen betaald.

 

Zonder deze ouderbijdrage zouden een groot aantal festiviteiten, vieringen, activiteiten niet gedaan kunnen worden. U moet hierbij denken aan een cadeautje op 5 december, eten of drinken bij festiviteiten en zo meer. Verder worden er excursies van betaald, de aankleding en versiering bij feesten als Sinterklaas, Kerst en Pasen. Ook worden er nieuwe kinderboeken van aangeschaft in de Kinderboeken­week. Bovendien worden hiervan de drankjes en hapjes voor de afscheidsavond van onze achtste jaars betaald. De ouders kiezen ieder schooljaar het bestuur van de oudervereniging. Dit bestuur vergadert regelmatig met leden van het onderwijsteam om allerlei schoolactiviteiten te bespreken en te organiseren. 

Wilt u ook lid worden van onze ouderraad? Stuur dan even een e-mail naar zonnewiel.ouderraad@gmail.com.

 

Het rekeningnummer van de oudervereniging is:

 

Oudervereniging ’t Zonnewiel
NL60 INGB 0006 7271 51