Skip to content

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan, waarin gekozen afgevaardigden van onderwijsteam en ouders zitting hebben. Middels deze raad kan onder andere invloed worden uitgeoefend op het beleid van de school. Deze invloed bestaat uit advies- of instemmingsrecht op een aantal gebieden.

 

In de jaarbrief kunt u lezen wie zitting hebben in de MR. De medezeggenschapsraad maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die het overleg voert met het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland. Het reglement, dat als leidraad voor de MR dient, is overgenomen van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. Periodiek vergadert de MR over onderwerpen betreffende ‘t Zonnewiel. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda’s voor de vergaderingen zijn van te voren ter inzage. Vanuit de GMR is er een zogeheten kern-GMR gekozen, die bestaat uit zes leden (drie ouders en drie personeelsleden). Deze kern-GMR werkt aan de voorbereidingen van de GMR-vergaderingen.