Skip to content

Ziekte en medicijnen

Een kind wordt ziek op school

Regelmatig komt een kind ’s morgens gezond op school en krijgt tijdens de schooluren last van hoofd- buik- tand- of oorpijn. Ook kan het kind tijdens het spel een blessure oplopen of gestoken worden door een insect. Een leerkracht is niet deskundig om een juiste diagnose te stellen.

kind_ziek_op_school

Er wordt daarom als volgt gehandeld:

  • Een kind dat ziek is moet naar huis. De leerkracht neemt contact op met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren (is er iemand thuis om het kind op te vangen, wordt het kind gehaald of moet het gebracht worden, moet het naar de huisarts, etc.?).
  • Wij sturen geen (zieke) kinderen naar huis zonder toestemming van ouders.
  • Wanneer een leerkracht inschat dat het kind bij een eenvoudig middel gebaat is, dan wordt het medische formulier geraadpleegd of ouders hiervoor toestemming hebben gegeven zo niet wordt eerst contact gezocht met de ouders waarbij om toestemming gevraagd wordt om een bepaald middel te verstrekken.
  • Bij twijfel wordt altijd een arts geraadpleegd.
  • In ernstige gevallen neemt de leerkracht contact op met de huisarts (bewusteloosheid, plotseling hoge koorts,hoge pijn, ongeval).

Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Kinderen krijgen soms medicijnen, anders dan zelfzorg­middelen, voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken. Onder medicijnen wordt verstaan: alle geneesmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven en waarbij een bepaalde dosering is aangegeven. Onder zelfzorgmiddelen wordt verstaan: alle middelen die zonder recept van een arts bij een apotheek of drogist gekocht kunnen worden.

 

Wanneer ouders/verzorgers aan de schoolleiding of een leerkracht verzoeken deze middelen te verstrekken, dient er een verklaringtoestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek ondertekend te worden.
Wanneer het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode betreft, worden er overlegmomenten, vastgelegd. Een goed moment om te overleggen is wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen.

 

Dit invullen van het ‘toestemmings­formulier medicijn­verstrekking’ moet ieder schooljaar opnieuw gebeuren.
Bij veranderingen t.a.v. het medicijn­gebruik van uw zoon/dochter wordt u verzocht om dit onmiddellijk door te geven aan school door een nieuw ‘toestemmingsformulier medicijn­verstrekking’ in te vullen en op school in te leveren.

Als er medicijnen of zelfzorgmiddelen door uw zoon/dochter zelf worden ingenomen tijdens schooltijd of medicijnen worden ingenomen voor schooltijd willen wij dat ook graag weten. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen hebben namelijk invloed op het gedrag van het kind.

 

De leerkracht let op onderstaande bij het in ontvangst nemen van medicijnen. De leerkracht:

  • Neemt alleen medicijnen in ontvangst die in de originele verpakking zitten en uitgeschreven zijn op naam van het betreffende kind.
  • Leest de bijsluiter zodat hij/zij op de hoogte is van eventuele bijwerkingen van het medicijn en hoe bewaard moet worden. Bij twijfel dient de leerkracht het medicijn niet toe.
  • Noteert, per keer, (afhankelijk van de leeftijd) op een aftekenlijst dat het medicijn aan het betreffende kind is gegeven.

 

Vaste afspraak: Medicijnen (die niet in de koelkast moeten) liggen in de la van het bureau van de leerkracht.

Medische handelingen

In uitzonderlijke gevallen zullen ouders/verzorgers aan schoolleiding en leerkrachten vragen handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen. (bijv. het geven van sondevoeding of het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten). Gezien de ingrijpendheid van de handelingen wordt schriftelijke toestemming van de ouders gevraagd (toestemmings­formulier voor ‘uitvoeren van medische handelingen).

 

Voor de hierboven genoemde medische handelingen heeft de wetgever een aparte regeling gemaakt. De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt wie wat mag doen in de gezondheidszorg. Anderen dan artsen mogen medische handelingen alleen verrichten in opdracht van een arts. Daarom moet een leerkracht een gedegen instructie krijgen hoe hij de handeling moet uitvoeren. Het naar tevredenheid uitvoeren van deze handeling wordt schriftelijk vastgelegd in een bekwaamheidsverklaring. Zodoende wordt een zo optimaal mogelijke zekerheid aan kind, ouders, leerkracht en schoolleiding gewaarborgd.

Ook voor de verzekeraar van de school zal duidelijk zijn dat er zo zorgvuldig mogelijk is gehandeld. Om zeker te zijn dat de aansprakelijkheid gedekt is, wordt contact opgenomen met de verzekeraar van de school. Als school hebben we richtlijnen opgesteld hoe te handelen bij een calamiteit ten gevolge van het toedienen van medicijnen aan een kind of het uitvoeren van een medische handeling (richtlijnen bij calamiteiten t.g.v. het toedienen van medicijnen of het uitvoeren van medische handelingen).